Ruhetag – Rest Day

jour de repos - día de descanso

izin günü - יום מנוחה - день отдыха - ημέρα ανάπαυσης

Heute bleibt der Club mal kalt – wir gehen in den Cruisingwald!

Go back